Denna regel är inte giltig fr.o.m. ... D05.9:Icke specificerad lokalisation av cancer in situ i bröstkörtel. I efterföljande tabell finns kodnummer för tumörer listade efter den anatomiska lokalisationen. C50-C50 Malign tumör i bröstkörtel ... T20-T25 Brännskador och frätskador på yttre kroppsyta med specificerad lokalisation ... T66-T78 Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker T79-T79 Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld + Skador på icke specificerad del av bålen, extremitet eller annan kroppsregion (T08-T14) + Effekter av främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning (T15-T19) + Brännskador och frätskador på yttre kroppsyta med specificerad lokalisation (T20-T25) Bröstcancer definieras som en malign tumör utgående ... denna stora grupp icke specificerad duktal cancer ... Den övre storleksgränsen av tumör klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem Systematisk förteckning ... Maligna tumörer med specificerad lokalisation, som konstaterats vara eller förmodats vara primära. Cancer Incidence in Sweden 2011. Icke specificerad lokalisation av malign tumör i bröstkörtel C50.9 Sjukskrivning Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen: C50 Malign tumör i bröstkörtel Referenser . ... Malign tumör i bröstkörtel (C50-C50) Maligna tumörer i de kvinnliga könsorganen (C51-C58) C44.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i huden C44.90 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i huden utan histologi C44.91 Icke specificerad lokalisation av basocellulärt karcinom i huden C44.92 Icke specificerad lokalisation av spinocellulärt karcinom i huden statistikåret 2005. Icke specificerad lokalisation av malign tumör i bröstkörtel C51-C58 Maligna tumörer i de kvinnliga könsorganen C51.8 Malign tumör i vulva med övergripande växt ... Icke specificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i de kvinnliga könsorganen D41.0 Tumör av osäker eller okänd natur i njure Varje tumör registreras var för sig oavsett om det är … Neoplasma malignum mammae Innefattar: Bindväv i bröstkörtel ... Annan och icke specificerad malign tumör i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad. Malign tumör i xxx med övergripande växt ... Tumör av osäker eller okänd natur i bröstkörtel ... Icke specificerad akut infektion i nedre luftvägarna Tumör, malign i läppar, tunga, gingiva, munbotten, gom, spottkörtlar, tonsill eller svalgrum #C00-C14 Tumör, malign i matstrupe eller magsäck #C15-C16 Tumör, malign i tunntarm, tjocktarm, ändtarm eller anus #C17-C21 Annan och icke specificerad del av munhåla13 C06.....13 Öronspottkörtel (Parotis) C07 ... Malign tumör med okänd primär lokalisation C80 ... t ex övre inre kvadranten av vänster bröst. Man föredrog alkoholsjukdomen (alkoholism eller leversjukdom orsakad av alkohol) framför alkoholförgiftningen som underliggande dödsorsak i statistiken under åren 1998-2004. För varje enskild lokalisation anges fem möjliga kodnummer beroende på om tumören i fråga är malign och primär, malign och sekundär (metastas), in situ, benign eller av osäker eller. ... Tumör av osäker eller okänd natur med annan och icke specificerad lokalisation. ... Icke specificerad lokalisation av malign tumör i ... C50 Malign tumör i bröstkörtel Malign tumör i bröstkörtel. Icke specificerad lokalisation av malign tumör i bröstkörtel C50.9 Sjukskrivning ... C50 Malign tumör i bröstkörtel Referenser / konsensusdokument 1 Tumör Anmärkning: 1. Diagnoskoder - ICD-10 Vanliga diagnoser och diagnoskoder för sjukdomar i muskuloskeletala systemet enligt den tionde revisionen av WHO - The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10). Uttagning av spongiöst ben från annan lokalisation ... Användande av icke-absorberbara nät vid kirurgi ... Punktionsbiopsi av bröstkörtel N639 Icke specificerad knuta i bröstkörtel Z853 Malign tumör i bröstkörtel i den egna ... C509 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i bröstkörtel Benign tumör i andra och icke specificerade endokrina körtlar (D35) Benign tumör med annan och icke specificerad lokalisation (D36) Tumörer av … Phyllodes tumör Cystosarcoma phyllodes, cirka 1 % av alla brösttumörer. För icke registrerade användare är kostnaden 10 ... Icke specificerad lokalisation av malign tumör i bröstkörtel C50 ... C50 Malign tumör i bröstkörtel C50.9:Icke specificerad lokalisation av malign tumör i bröstkörtel.