Han var född i Småland och adlades troligen av Sten Sture den äldre. Men det är med Sten Sture den äldre (1440–1503) som familjenamnet får kunglig glans. Gemensamt för dem båda är att de haft stort inflytande över den svenska politiken under 1400- och 1500-talet. Sten Sture den äldre var systerson till Karl Knutsson Bonde och när denne kung dog 1470 utropade Sten Sture sig själv till riksföreståndare, detta trots att han först året efter blev formellt vald till det. Än mer, han är dess enda hopp. STEN. Sten Sture den äldre har nu en del år på nacken. Under slutet av århundradet styrdes Sverige av riksföreståndare som Sten Sture den äldre och hans efterträdare Sten Sture den yngre. Han måste dock ge upp det svenska kungadömet redan 1501, när Sten Sture återtog makten. Han var även riddare och hövitsman över Stockholm. Ett mera populärt hållet arbete om Sten Sture d ä (1950) bröt med den tidigare nationalromantiska, landsfaderliga bilden av riksföreståndaren och presenterade honom istället som en hänsynslös maktpolitiker och opportunist inriktad på … Han skickade en ny krigsflotta till I den arton år efter första upplagan utgivna utgåvan av boken som jag läst skriver Palme i ett efterord att senare forskning snarast bekräftat hans bild. af det mera svensksinnade och nationella partiet i riket blivit utsedd till riksföreståndare, och han och hans parti voro ingalunda sinnade att öfverlämna rikets styrelse åt en dansk konung. Sten Sture den äldre, som egentligen hette Sten Gustavsson Sture, föddes omkring 1440 och dog 1503. Nya arkeologiska utgrävningar i Kalmar visar att staden är mycket äldre än vad man tidigare trott och bilden av staden har förändrats. Från 1470 var han, med några få år undantagna, riksföreståndare för Sverige fram till sin död. Hans föddes på det kungliga slottet Aalborghus den 5 juni 1455. Sten Sture blev riksföreståndare sommaren 1512 och hon blev rikets första fru. I svensk historia har denne »furste utan krona« fått inleda den s.k. ... något äldre än Sten, inträder hastigt. År 1458 erkändes han som arvkonung i Norge och som tronföljare i Sverige. När efter några år Sten Sture den äldre tog makten igen stred först Erik Trolle mot honom, men förlikning ingicks. Hans jordinnehav ökade ännu mer efter att morbrodern Sten Sture avlidit 1503, och Erik ärvde alla hans gårdar i Uppland och Sörmland. Båda dessa riksföreståndarna kämpade för att frigöra Sverige från Kalmarunionen och skapa en svensk nationalstat. Efter att han svikit kung Hans och stött sin morbror Sten Sture den äldre i ett lyckat uppror mot kung Hans, valdes han av till riksråd av Sture. Den första Sten Sture kallas den äldre, Sten Sture d.ä. Sten Sture den yngres änka, Kristina Nilsdotter (Gyllenstierna), som hade lett försvaret av Stockholm mot danskarna, skulle få Hörningsholm och hela Muskö i förläning. ... Mången af oss skall nog icke mera se den! Men historien ville annorlunda än att Kristina skulle förbli den högsta manliga politiska maktens kvinnliga hand och ansikte utåt. Danskarnas andra anfall mot Stockholm Kristian Il gav inte upp. Om rönen om Sten Sture förändrats sen dess tillkomst vet jag inte. Våren 1517 kulminerade en hård konflikt i Sverige mellan riksföreståndaren och den … Sten Sture den äldre emottog såsom riksföreståndare regeringen efter Carls död 1470, och så väl han som hans efterträdare lefde väl i ständiga fejder med Danskarne, men dessa krigsrörelser föreföllo icke i Östergötland. Förmodligen dubbades unge Sten till riddare i samband med Kristian I:s kröning år 1457 och fick därefter lov att tituleras "herr Sten". Upp, frände! den som styr kallades för furste. Under medeltiden var Kalmar en av de främsta städerna i Norden och dess politiska betydelse var avsevärd. Det var däremot inte den unge riksföreståndaren Sten Svantesson, mer känd som Sten Sture d y, även han en durkdriven och hänsynslös politiker. Vid Karl Knutssons frånfälle trädde han dock villigt tillbaka, förmodligen därför, att han icke kunde räkna på behövligt stöd från allmogens sida, och understödde Sten Sture den äldre, till vilken han länge stod i vänskapligt förhållande. Hans besteg den svenska tronen 1497 efter en uppgörelse med Sten Sture. Sturetiden, en politisk period dominerad av ätten. Den förre kungen Kristian I gjorde samtidigt anspråk på Sveriges tron och belägrade Stockholm. Med sig hade Krumpen den påvliga bannbulla som Leo X utfärdat mot Sten Sture och hans anhängare för deras övervåld mot den svenske ärkebiskopen Gustav Trolle och det interdikt (förbud mot gudstjänster) som av samma anledning hade utlysts över Sverige. Sten Sture var endast 4 år gammal, när hans far, Gustaf Sture dog. Han höll 1491 ting i Digerviksholm i Österbotten och 1496 ting i Kalvola socken samt nämnes1502 »häradshövding i Norrbotten». Året förut, 1512, hade emellertid Sten Sture d.y. Med Sturarna avses här Sten Sture den äldre (1440-1503) och Sten Sture den yngre (1492-1520) som egentligen kommer från två skilda ätter. ... Sveriges furste och föreståndare. Genom att Gustav Vasa utsågs till kung, hade den provisoriska nationella styrelse som upprättats då Sten Sture den äldre ett halvt århundrade tidigare utsetts till riksföreståndare, övergått till att bli helt stadigvarande. Magnus Henriksson, tidigast omnämnd 1148, död 1161, var dansk furste och kung av Sverige 1160–61, son till den danske prinsen Henrik Skadelår och Ingrid Ragnvaldsdotter, som tillhörde den stenkilska ätten.. Magnus gifte sig med sin styvsyster Birgitta (även kallad Brigida), som var utomäktenskaplig dotter till kung Harald Gille, i det andra av … STEN GUSTAFSON STURE, rikshöfvitsman. Sten Sture den äldre och Sten Sture den yngre) Ur Ordboken Ordboken är Bonniers svenska ordbok tionde upplagan copyright (C) 2010 Peter A. Sjögren och Iréne Györki. Hon lovades dessutom Tavastehus slott i Finland . Sten Sture den yngres död – Återutgivning av text från 1881 Redaktör Mikael Jägerbrand. INGEBORG, hans hustru. Sten Sture den äldre, Sten Gustavsson (Sture), Herr Sten, född omkring 1440, död 14 december 1503 i Jönköping, var riksföreståndare över Sverige mellan 1470 (antagligen kring midsommartiden) och 1497 och därefter från 1501 fram till sin död, samt riddare och hövitsman över Stockholm. Ställföreträdare är ungefär ... Sten Sture den yngre fick snart fiender bland svenska ... Sture d.y. ERIK AXELSON TOTT, riksföreståndare. Den lede skälmen Erik Karlson. Definitions of Kristian_II, synonyms, antonyms, derivatives of Kristian_II, analogical dictionary of Kristian_II (Swedish) Som gift med riksföreståndaren förmedlade hon mellan dem som ville ha Sten Stures hjälp i olika ärenden. Sten Sture, som egentligen tillhörde familjen Natt och dag men kallade sig Sture för att anknyta till den redan legendariske Sten Sture den äldre, hade år 1512 manövrerat ut Gustav Trolles far Erik från posten som svensk riksföreståndare. ... Det här förlaget är specialiserat på utgivning av äldre … Stens Sture den äldre avled året därpå 1503 och ny riksföreståndare blev Svante Nilsson Sture.